உலக வன்னியர் சக்தி
World Kshatriyas Foundation

Guestbook

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

50 Comments

Reply AlbertCIZ
3:41 PM on August 15, 2018 
The men's prostate is central to the portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that assisted in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is located just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary method is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is regarded as the common prostate-related condition in men younger than 55 years. Infections in the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most varieties of prostate infection. It is due to bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition associated with a particular defect inside gland and the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be caused by trauma towards the urinary tract or by infections originating from the rest from the body. A patient may experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal with the prostate defect followed by the use antibiotics and NSAIDs to take care of the inflammation.

Non-bacterial prostatitis is the reason for approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not even to ascertain the cause of these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and high lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some in the steps you can take to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is critical for overall health and it'll also keep the urinary track clean.

2. Some studies suggest that several ejaculations weekly will assist you to prevent cancer of the prostate.

3. Eat pork sparingly. It has been shown that consuming over four meals of beef per week will heighten the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most critical measure to take to make sure a proper prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you ought to go for prostate examination at least once per year.
Reply Sabbapathi
6:22 AM on May 4, 2014 
உலக வன்னியர் கூட்டமைப்பின் கொல்கை படி உலக அளவில் சிதறி கிடக்கும் வன்னிய அமைப்புகள் தங்களுக்குல்லாக ஒன்றினைந்து நமது சக்தியை இவ் உலகிர்க்கு வெலிகாட்டுவோம் வா வன்னியா வருங்காலம் நம் கால்மே......

உலக வன்னிய கூட்டமைப்பில் இனைய விரும்பும் வன்னிய சொந்தங்கள் தாங்கள் தனிப்பட்டு ஒரு கொள்கையுடனும் அல்லது குழு வாக ஒரு கொள்கையுடனும் இருக்கலாம் ஆனால் நாம் வன்னியன் நாம் முன்னேர வேண்டும் என்ற கொள்கை அணைவரின் மனதிலும் இருக்கும் இதனை நாம் உரக்க சொல்வோம் இணைந்து செயல்பட தொடர்புக்கு : 9842574511
Reply armstrong
10:36 AM on December 17, 2013 
ibelong to paliyakarar in padayachi yu have mentioned many sections in this site please let me know which section i belong my mail id is a_armstrong @rediffmail.com
Reply Sree
10:15 AM on December 13, 2013 
Good website...just required few modification to be the best
Reply Shan Padayatchi
10:40 PM on November 27, 2013 
nice. good please update more information regarding our vanniyar
Reply Bhuvanesh kshatriyar
10:30 PM on May 24, 2013 
Please develop this blog more.. and share more information...
Reply chinnapa
12:55 AM on January 26, 2013 
Nice to see my people are relatives and then so happy. i also join your community please sent message me also thank you.
Reply msvisvanathan
11:25 AM on July 19, 2011 
nalla muyarchi vazhthukal
Reply msvisvanathan
11:25 AM on July 19, 2011 
nalla muyarchi vazhthukal
Reply B.MAHENDIRAN,B.COM,MBA
5:58 AM on April 16, 2011 
hai i am looking for job in chennai or singapore any vanniyar people please help for me my cell +919940871097,[email protected] vanniyar kulam vzuha